000ر500 ریال

نسخه پایه (کلیه امکانات پایه: ارسال ساده ، ارسال گروهی ، ارسال زمان بندی ، ارسال منطقه ای، صنفی، دریافت و ... )
نسخه پایه شامل چهار شماره اختصاصی رایگان 12 و 13 و 14 رقمی و سه شماره عمومینام و نام خانوادگی
تلفن همراه
موضوع خرید     نحوه ی دریافت فرم ثبت نام  
کلمه کاربری
email
فکس        کد شهر    
توضیحات  (علت پرداخت)
مبلغ (ریال)
دروازه پرداختنام و نام خانوادگی
تلفن همراه
موضوع خرید     نحوه ی دریافت فرم ثبت نام  
کلمه کاربری
email
فکس        کد شهر    
توضیحات (علت پرداخت)
مبلغ (ریال)     تاریخ واریز وجه  / /
نقدی واریز به حساب شماره قرمز رنگ روی فیش بانکی :
کارت به کارت ، از طریق دستگاه خودپرداز به کارت   4 رقم آخر  
اینترنت بانک، به حساب   اینترنت بانک، به حساب  


اطلاعات حساب های ما در جدول زیر قابل مشاهده است
نام بانک صاحب حساب شماره حساب شماره کارت شماره شبا
ملت محمد مهدی آهنی ها 4176491388 6104-3372-3604-6692 IR04 0120 0000 0000 4176 4913 88